Toto logo

Voorwaarden en prijzenpakketten 
SC Heerenveen CLUB TOTO

1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door TOTO Online B.V., gevestigd te Rijswijk aan het adres Laan van Hoornwijck 55 (hierna: TOTO), georganiseerde actie “Club TOTO” (hierna: de Actie).
2. De Actie loopt van 1 april tot en met 5 april 2022 (hierna: de Actieperiode).
3. Eenieder die gedurende de Actieperiode deelneemt aan de Actie dien te voldoen aan onderstaande voorwaarden: Registratie via https://www.club-toto.nl/sc-heerenveen (m.b.t. naam, achternaam, e-mail, geboortedatum, postcode, telefoonnummer en adres). De deelnemer moet verklaren dat hij/zij akkoord gaat met deze Actievoorwaarden. De deelnemer moet verklaren dat hij/zij 18 jaar of ouder is.
4. Deelname aan de Actie geschiedt persoonlijk. Deelnemer krijgt met zijn registratie de gelegenheid om 1 keer aan de Actie deel te nemen.
5. Indien een deelnemer aan de Actie instemt met het ontvangen van relevante aanbiedingen van TOTO Sport en TOTO Casino per e-mail, is de deelnemer zich bewust van het feit dat voor uitvoering hiervan zijn persoonsgegevens worden gedeeld met TOTO Online B.V.
6. Persoonsgegevens van de deelnemer aan de Actie die instemt met het ontvangen van relevante aanbiedingen van TOTO Sport en TOTO Casino, zal door TOTO Online op basis van gerechtvaardigd belang gebruikt worden voor:
• Profilering. Aan de hand van de persoonsgegevens vormt TOTO Online een profiel van de deelnemer en gebruikt TOTO Online dit profiel om gepersonaliseerde aanbiedingen samen te stellen;
• Aanbieden van gepersonaliseerde advertenties op online platformen. Met behulp van een versleutelde vorm van het e-mailadres en/of telefoonnummer kan TOTO Online op social media platformen gepersonaliseerde advertenties aanbieden die zijn afgestemd op de interesses van de deelnemer en die van andere gebruikers van dat online platform;
• Aanbieden van gepersonaliseerde advertenties via websites of sociale media kanalen van derden. Op basis van koppeling van de verstrekte persoonsgegevens met surfgedrag van de deelnemer kan TOTO Online je op websites en social media kanalen van anderen gepersonaliseerde aanbiedingen tonen.
7. Indien een deelnemer aan de Actie zijn toestemming voor het ontvangen van relevante aanbiedingen per e-mail wil intrekken of bezwaar heeft het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden onder punt 6 door TOTO Online, dan kan hij dit per e-mail kenbaar maken aan het e-mailadres clubtoto@toto.nl.
8. Het Club TOTO privacy statement is van toepassing op deze Actie. De meest actuele informatie versie is terug te vinden op https://www.club-toto.nl/privacy-statement.
9. Na afloop van de Actie wordt de prijs verloot onder alle voor deze Actie geregistreerde deelnemers.
10. De winnaar krijgt uiterlijk 1 dag na sluiten van de Actie een persoonlijk bericht via het e-mailadres waarmee de winnaar heeft deelgenomen aan deze Actie en dient uiterlijk 1 dag na de Actie de Club TOTO gevraagde gegevens door te sturen. In het geval Club TOTO de gevraagde gegevens niet tijdig ontvangt (d.w.z. binnen 2 dagen na de Actie), dan wordt geacht dat deze deelnemer heeft afgezien van zijn/haar prijs. De prijs komt dan toe aan de eerste reserve winnaar.
11. Deelnemers waarvan blijkt dat de opgegeven gegevens incorrect zijn of dat zij niet 18 jaar of ouder zijn worden uitgesloten van deelname aan de Actie en krijgen geen prijs.
12. De prijs, 10 keer 2 tickets weg voor de Derby van het Noorden op zondag 10 april t.w.v. € 26,- per stuk, totaal een waarde van: € 52,-, kan niet worden ingewisseld voor contanten en/of andere prijzen. Kindermaten zijn niet beschikbaar.
13. Op verzoek van Club TOTO dient een winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij House of Sports bij het innen van de prijs.
14. Voor deelname moet men 18 jaar of ouder zijn en Nederlands ingezetene.
15. Werknemers van Nederlandse Loterij Organisatie BV en alle andere bij de totstandkoming van deze actie betrokken partijen zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.
16. Eventuele kansspelbelasting over de prijs wordt door TOTO Online B.V. afgedragen.
17. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Club TOTO zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
18. Club TOTO behoudt zich het recht voor inzendingen te verwijderen en/of uit te sluiten van deelname aan de Actie:
• die inbreuk maken op de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder portretrecht) of andere rechten van derden;
• met ongepaste, hinderlijke, lasterlijke, beledigende, bedreigende, inbreukmakende, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie die op enigerlei wijze inbreuk maken op persoonlijke rechten van anderen;
• indien deze reclame-uitingen van andere merken bevatten;
• onder de naam van iemand anders.
19. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Club TOTO.
20. Club TOTO is gerechtigd om de Actie, dan wel een deel van de Actie te beëindigen, dan wel om (tussentijds) deze Actievoorwaarden te wijzigen, indien naar hun oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Er zal geen wijziging doorgevoerd worden die nadelig is voor de deelnemers.
21. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.
22. Club TOTO is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
23. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Club TOTO.
24. De Actievoorwaarden zijn op te vragen bij clubtoto@toto.nl
25. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Club TOTO, via e-mail: clubtoto@toto.nl. Ook vragen met betrekking tot de Actievoorwaarden en/of de Actie kunnen met behulp van deze gegevens worden gesteld.


@Copyright Club TOTO 2022 | Alle rechten voorbehouden.
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+| toto.nl
Voor het organiseren van online sportweddenschappen en casinospellen is op 29 september 2021 een vergunning verleend aan TOTO Online B.V., kantoorhoudende aan Laan van Hoornwijck 55 (2289 DG) te Rijswijk, door de Kansspelautoriteit.